Update translations (#87)

Update translations (#87)

diff --git a/config/locales/client.he.yml b/config/locales/client.he.yml
index 4d7dc37..450b2d8 100644
--- a/config/locales/client.he.yml
+++ b/config/locales/client.he.yml
@@ -5,3 +5,6 @@
 # https://translate.discourse.org/
 
 he:
+ js:
+  action_codes:
+   approved: "אושר"
diff --git a/config/locales/client.sv.yml b/config/locales/client.sv.yml
index b165aa2..dcb6b0e 100644
--- a/config/locales/client.sv.yml
+++ b/config/locales/client.sv.yml
@@ -5,3 +5,40 @@
 # https://translate.discourse.org/
 
 sv:
+ js:
+  action_codes:
+   approved: "Godkända"
+   followup: "Uppföljning"
+   followed_up: "Uppföljda"
+   merged: "Sammanslagna"
+   renamed: "Bytt namn"
+   pr_merge_info: "Information om PR-sammanslagning"
+  notifications:
+   code_review:
+    commit_approved:
+     single: '"%{topicTitle}" har godkänts'
+     multiple: "%{numApprovedCommits} åtaganden godkändes"
+     title: "åtagande godkänt"
+  code_review:
+   title: "Kodgranskning"
+   approve:
+    title: "Godkänn åtagande"
+    label: "Godkänn"
+   followup:
+    title: "Följ upp åtagande"
+    label: "Följ upp"
+   followed_up:
+    title: "Följde upp åtagande"
+    label: "Uppföljda"
+   skip:
+    title: "Hoppa över åtagande"
+    label: "Hoppa över"
+   approval_given: "Godkännande givet"
+   approval_pending: "Väntar på godkännande"
+   github_webhooks: "Github Webhooks"
+   no_organizations_configured: "Du måste konfigurera minst en organisation med webbplatsinställningar för <code>kodgransknings-github-organisationerna</code> innan webhooks kan konfigureras."
+   webhooks_load_error: "Det uppstod ett fel vid inläsning av webhook-data och webhooks kan inte konfigureras förrän detta har lösts."
+   configure_webhooks: "Konfigurera Webhooks"
+   configure_webhook: "Konfigurera Webhook"
+   notify_on_approval: "Avisera vid godkännande av kodgranskning"
+   configure_webhooks_warning: "Genom att klicka på 'Konfigurera Webhooks' används GitHub API för att skapa webhooks för <strong>varje lagringsplats i varje organisation som du har konfigurerat</strong>. Händelseutlösarna <code>push</code>, <code>commit_comment</code>, <code>issue_comment</code>, <code>pull_request</code>, <code>pull_request_review</code> och <code>pull_request_comment</code> skapas. Observera att du också måste ha konfigurerat webbplatsinställningen <code>code review github webhook secret</code> för att detta ska fungera. Se <a href=\"https://docs.github.com/en/developers/webhooks-and-events/webhooks/about-webhooks\">GitHub-webhook-dokumentationen</a> för mer information."
diff --git a/config/locales/server.sv.yml b/config/locales/server.sv.yml
index b165aa2..cd1f479 100644
--- a/config/locales/server.sv.yml
+++ b/config/locales/server.sv.yml
@@ -5,3 +5,32 @@
 # https://translate.discourse.org/
 
 sv:
+ site_settings:
+  code_review_enabled: "aktivera granskning av Discourse-kod"
+  code_review_github_token: "Token som ska användas för github-API och kan genereras via https://github.com/settings/tokens/new. 'repo'-tillstånd krävs om sync_to_github eller code_review_allow_private_clone har aktiverats"
+  code_review_sync_to_github: "KRÄVER: code_review_github_token, ska kommentarer här skickas till github?"
+  code_review_catch_up_commits: "När en ny lagringsplats läggs till ska detta antal ämnen skapas för gamla åtaganden"
+  code_review_allow_private_clone: "KRÄVER: code_review_github_token, kommer att klona lagringsplatserna som kopplad användare, denna skyddsåtgärd finns för att inaktivera kloning av privata lagringsplatser på offentliga webbplatser."
+  code_review_allow_manual_followup: "Tillåt uppföljningsknapp vid åtaganden"
+  code_review_pending_tag: "Tagg som ska tillämpas på väntande åtaganden"
+  code_review_followup_tag: "Tagg som ska tillämpas på uppföljningsåtaganden"
+  code_review_approved_tag: "Tagg som ska tillämpas på godkända åtaganden"
+  code_review_unmerged_tag: "Tagg som ska tillämpas på icke-sammanslagna åtaganden"
+  code_review_commit_tag: "Tagg som ska tillämpas på åtagandeämnen"
+  code_review_pull_request_tag: "Tagg som ska tillämpas på dragförfrågningsämnen"
+  code_review_github_webhook_secret: "webhook hemlig sträng som ska användas för https://sitename/code-review/webhook"
+  code_review_allow_self_approval: "Tillåt självgodkännande av åtaganden"
+  code_review_skip_duration_minutes: "Hoppa över-knappen hoppar över åtagandet under detta antal minuter"
+  code_review_auto_assign_on_followup: "Tilldela automatiskt ämne till författaren vid uppföljning"
+  code_review_auto_unassign_on_approve: "Ta automatiskt bort tilldelningen av ämnet vid godkännande"
+  code_review_auto_approve_followed_up_commits: "Godkänn automatiskt åtaganden som aktuella åtaganden hänvisar till"
+  code_review_github_organizations: "Github-organisationer (kommaseparerade) som innehåller lagringsplatser som ska synkroniseras här"
+  code_review_approve_approved_prs: "Godkänn automatiskt åtaganden som finns i godkända dragförfrågningar"
+  code_review_default_mute_new_categories: "Tysta för alla användarkategorier som skapats av tillägget"
+  code_review_default_parent_category: "Förvald överordnad kategori för kategorier som skapats av tillägget"
+  code_review_theme: "Aktivera tema för anpassad kodgranskning"
+ discourse_code_review:
+  category_description: |
+   Denna kategori skapades för att innehålla kodgranskningar för %{repo_name}. Ämnen skapas för varje åtagande eller dragförfrågning.
+  bad_github_permissions_error: "Det uppstod ett problem vid hämtning av webhook-data från GitHub. Kontrollera att din token som konfigurerats i webbplatsinställningen code_review_github_token har 'repo'-omfånget aktiverat. Se mer information på https://docs.github.com/en/developers/apps/building-oauth-apps/scopes-for-oauth-apps."
+  bad_github_credentials_error: "Det uppstod ett problem med dina GitHub-autentiseringsuppgifter. Kontrollera din webbplatsinställning för code_review_github_token och försök igen."

GitHub sha: ffc239a35ad240612b32e997e282b3f64e110a3f

This commit appears in #87 which was approved by gschlager. It was merged by gschlager.