Update translations

approved
#1

Update translations

diff --git a/Gemfile.lock b/Gemfile.lock
index 4e2f5e9..8007aa4 100644
--- a/Gemfile.lock
+++ b/Gemfile.lock
@@ -1,6 +1,6 @@
 GIT
  remote: https://github.com/discourse/translations-manager.git
- revision: 263dc4b189629c748229b3c2564e1d1fac0a84a7
+ revision: ecddec65f6a45d678b7db45045d712106d7a69d8
  specs:
   translations-manager (0.4)
 
diff --git a/config/locales/client.hy.yml b/config/locales/client.hy.yml
new file mode 100644
index 0000000..7fd855b
--- /dev/null
+++ b/config/locales/client.hy.yml
@@ -0,0 +1,38 @@
+# encoding: utf-8
+#
+# Never edit this file. It will be overwritten when translations are pulled from Transifex.
+#
+# To work with us on translations, join this project:
+# https://www.transifex.com/projects/p/discourse-org/
+
+hy:
+ js:
+  action_codes:
+   assigned: "վերագրված է %{who}-ին %{when}"
+   unassigned: "Ետկանչված է %{who} -ից%{when}"
+  discourse_assign:
+   cant_act: "Դուք չեք կարող գործողություն կատարել դրոշակների հետ, որոնք վերագրված են այլ օգտատերերի"
+   cant_act_unclaimed: "Դուք պետք է պահանջեք այս թեման՝ մինչ դրոշի հետ որևէ գործողություն ձեռնարկելը:"
+   assigned: "Վերագրված"
+   assigned_to: "Վերագրված է"
+   assign_notification: "<p><span>{{username}}</span> {{description}}</p>"
+   unassign_all:
+    title: "Ետ կանչել Բոլորը"
+    confirm: "Դուք համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք ետ կանչել բոլոր թեմաները {{username}}-ից:"
+   unassign:
+    title: "Ետ կանչել վերագրումը"
+    help: "Ետ կանչել Թեմայի վերագրումը"
+   assign:
+    title: "Վերագրել"
+    help: "Վերագրել Թեման Օգտատիրոջը"
+   assign_modal:
+    title: "Վերագրել Թեման"
+    description: "Մուտքագրեք այն անձի օգտանունը, ում Դուք կցանկանայիք վերագրել այս թեման:"
+    assign: "Վերագրել"
+   claim:
+    title: "պահանջ"
+    help: "Վերագրել թեման ինքներդ Ձեզ"
+  user:
+   messages:
+    assigned_title: "Վերագրված (%{count})"
+    assigned: "Վերագրված"
diff --git a/config/locales/client.ko.yml b/config/locales/client.ko.yml
index bf4e05d..aae3778 100644
--- a/config/locales/client.ko.yml
+++ b/config/locales/client.ko.yml
@@ -5,4 +5,25 @@
 # To work with us on translations, join this project:
 # https://www.transifex.com/projects/p/discourse-org/
 
-ko: {}
+ko:
+ js:
+  discourse_assign:
+   assigned: "할당됨"
+   assigned_to: "다음으로 할당"
+   unassign_all:
+    title: "모두 할당 해제"
+   unassign:
+    title: "할당 해제"
+    help: "토픽 할당 해제"
+   assign:
+    title: "할당"
+    help: "사용자에게 토픽 할당"
+   assign_modal:
+    title: "토픽 할당"
+    assign: "할당"
+   claim:
+    help: "나에게 토픽 할당"
+  user:
+   messages:
+    assigned_title: "할당됨 (%{count})"
+    assigned: "할당됨"
diff --git a/config/locales/client.pt_BR.yml b/config/locales/client.pt_BR.yml
index 7ea0ad1..dcb23da 100644
--- a/config/locales/client.pt_BR.yml
+++ b/config/locales/client.pt_BR.yml
@@ -8,30 +8,31 @@
 pt_BR:
  js:
   action_codes:
-   assigned: "atribuído %{who} %{when}"
-   unassigned: "não atribuído%{who} %{when}"
+   assigned: "designou à %{who} %{when}"
+   unassigned: "removeu a designação à %{who} %{when}"
   discourse_assign:
-   cant_act: "Você não pode agir em sinalizadores que foram atribuídos a outros usuários"
-   cant_act_unclaimed: "Você deve reivindicar este tópico antes de agir em bandeiras."
-   assigned: "Atribuído"
-   assigned_to: "Atribuído a"
+   cant_act: "Você não pode atuar em sinalizações que foram atribuídas a outros usuários"
+   cant_act_unclaimed: "Você precisa reivindicar este tópico antes de atuar em sinalizações."
+   assigned: "Designado"
+   assigned_to: "Designado à"
+   assign_notification: "<p><span>{{username}}</span> {{description}}</p>"
    unassign_all:
-    title: "Cancelar atribuição de todos"
-    confirm: "Tem certeza de que deseja cancelar a atribuição de todos os tópicos do {{username}}?"
+    title: "Remover Todas as Designações"
+    confirm: "Você tem certeza de que deseja remover todas as designações de {{username}} em todos os tópicos?"
    unassign:
-    title: "Cancelar atribuição"
-    help: "Desatribuir Tópico"
+    title: "Remover Designação"
+    help: "Remover Designação do Tópico"
    assign:
-    title: "Atribuir"
-    help: "Atribuir Tópico ao Usuário"
+    title: "Designar"
+    help: "Designar Tópico ao Usuário"
    assign_modal:
-    title: "Atribuir Tópico"
-    description: "Digite o nome de usuário da pessoa que você deseja atribuir a esse tópico"
-    assign: "Atribuir"
+    title: "Designar Tópico"
+    description: "Digite o nome de usuário da pessoa que você deseja designar à este tópico"
+    assign: "Designar"
    claim:
-    title: "afirmação"
-    help: "Atribuir tópico a você mesmo"
+    title: "reivindicar"
+    help: "Designar tópico à você mesmo"
   user:
    messages:
-    assigned_title: "Atribuído (%{count})"
-    assigned: "Atribuído"
+    assigned_title: "Designado (%{count})"
+    assigned: "Designado"
diff --git a/config/locales/server.hy.yml b/config/locales/server.hy.yml
new file mode 100644
index 0000000..c1ec179
--- /dev/null
+++ b/config/locales/server.hy.yml
@@ -0,0 +1,40 @@
+# encoding: utf-8
+#
+# Never edit this file. It will be overwritten when translations are pulled from Transifex.
+#
+# To work with us on translations, join this project:
+# https://www.transifex.com/projects/p/discourse-org/
+
+hy:
+ site_settings:
+  assign_enabled: "Միացնել պլագինի վերագրումը"
+  assigns_public: "Թույլատրել հանրությանը տեսնել թեմայի վերագրումները"
+  assigns_user_url_path: "Օգտատերերին վերագրված թեմաների ուղի (օգտագործեք {օգտանուն} ՝ օգտանունը փոխարինելու համար)"
+  assigns_by_staff_mention: "Եթե անձնակազմի որևէ անդամ ում է մեկ այլ անդամի, թեման ավտոմատ կերպով վերագրվում է"
+  unassign_creates_tracking_post: "Եթե Դուք ետ եք կանչում թեմայի վերագրումը, կստեղծվի շշուկ կամ փոքրիկ գործողություն՝ փոփոխությանը հետևելու համար"
+  assign_self_regex: "Կարգավորում, որը պետք է անցնի ինքնավերագրում: Օրինակ՝ 'իմ ցանկը'"
+  assign_other_regex: "Կարգավորում, որը պետք է թեմաների վերագրման համար անցնի այլոց նշման շնորհիվ: Օրինակ՝ 'Ձեր ցանկը'"
+  unassign_on_group_archive: "Երբ հաղորդագրությունը արխիվացվում է խմբի կողմից, ետ կանչել հաղորդագրության վերագրումը (վերականգնել այն, եթե վերադարձվում է մուտքային արկղ)"
+  unassign_on_close: "Երբ թեման փակվում է, ետ կանչել թեմայի վերագրումը"
+  assign_locks_flags: "Երբ թեման վերագրվում է անձնակազմի անդամի, դրա դրոշակները կարող են կարգավորվել միայն տվյալ անձի կողմից"
+  assign_mailer_enabled: "Միացված լինելու դեպքում վերագրված օգտատերը կստանա ծանուցման նամակ յուրաքանչյուր վերագրման համար"
+  flags_require_assign: "Միացված ժամանակ դրոշակները չեն կարող կարգավորվել, քանի դեռ վերագրված չեն որևէ օգտատիրոջ:"
+ discourse_assign:
+  assigned_to: "Թեման վերագրված է՝ @%{username}"
+  unassigned: "Թեմայի վերագրումը ետկանչված է"
+  already_claimed: "Այդ թեման արդեն պահանջված է:"
+  already_assigned: 'Թեման արդեն վերագրված է @%{username} -ին'
+  flag_assigned: "Ներողություն, այդ դրոշակի թեման վերագրված է մեկ այլ օգտատիրոջ"
+  flag_unclaimed: "Դուք պետք է պահանջեք այդ թեման՝ մինչ դրոշի հետ որևէ գործողություն ձեռնարկելը:"
+  topic_assigned_excerpt: "վերագրել է Ձեզ '%{title}' թեմային"
+ assign_mailer:
+  title: "Վերագրել Ուղարկողին"
+  subject_template: "[%{email_prefix}] %{assignee_name} -ը վերագրել է Ձեզ '%{topic_title}'!"
+  text_body_template: |
+   Հեյ, %{assignee_name} -ը **վերագրել է** Ձեզ քննարկում
+   > **%{topic_title}**
+   >
+   > %{topic_excerpt}
+
+   Եթե Դուք հետաքրքրված եք, սեղմեք ներքևում գտնվող հղումը՝
+   [%{topic_link}](%{topic_link})
diff --git a/config/locales/server.pt_BR.yml b/config/locales/server.pt_BR.yml
index a076253..aa6ae60 100644
--- a/config/locales/server.pt_BR.yml
+++ b/config/locales/server.pt_BR.yml

[... diff too long, it was truncated ...]

GitHub sha: 3cba7479

Approved #2