Update translations

Update translations

diff --git a/config/locales/client.hy.yml b/config/locales/client.hy.yml
new file mode 100644
index 0000000..c6107fe
--- /dev/null
+++ b/config/locales/client.hy.yml
@@ -0,0 +1,16 @@
+# encoding: utf-8
+#
+# Never edit this file. It will be overwritten when translations are pulled from Transifex.
+#
+# To work with us on translations, join this project:
+# https://www.transifex.com/projects/p/discourse-org/
+
+hy:
+ js:
+  staff_notes:
+   title: "Անձնակազմի Նշումներ"
+   attach: "Կցել Անձնակազմի Նշում"
+   remove: "Հեռացնել Անձնակազմի Նշումը"
+   show: "Անձնակազմի Նշումներ ({{count}})"
+   delete_confirm: "Դուք համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք ջնջել անձնակազմի այդ նշումը:"
+   show_post: "Ցուցադրել Գրառումը"
diff --git a/config/locales/client.pt_BR.yml b/config/locales/client.pt_BR.yml
index 5c910f4..7df4bb5 100644
--- a/config/locales/client.pt_BR.yml
+++ b/config/locales/client.pt_BR.yml
@@ -8,9 +8,9 @@
 pt_BR:
  js:
   staff_notes:
-   title: "Anotações da Equipe"
-   attach: "Anexar anotação da equipe"
-   remove: "Remover nota da equipe"
-   show: "Anotações da Equipe ({{count}})"
-   delete_confirm: "Tem certeza de que deseja apagar essa nota da equipe?"
-   show_post: "Mostrar publicação"
+   title: "Anotações da Staff"
+   attach: "Anexar Anotação da Staff"
+   remove: "Remover Anotação da Staff"
+   show: "Anotações da Staff ({{count}})"
+   delete_confirm: "Você tem certeza de que deseja excluir esta anotação da staff?"
+   show_post: "Mostrar Postagem"
diff --git a/config/locales/server.hy.yml b/config/locales/server.hy.yml
new file mode 100644
index 0000000..838c18d
--- /dev/null
+++ b/config/locales/server.hy.yml
@@ -0,0 +1,23 @@
+# encoding: utf-8
+#
+# Never edit this file. It will be overwritten when translations are pulled from Transifex.
+#
+# To work with us on translations, join this project:
+# https://www.transifex.com/projects/p/discourse-org/
+
+hy:
+ site_settings:
+  staff_notes_enabled: "Թույլատրել անձնակազմի անդամներին կցել նշումներ օգտատերերին"
+  staff_notes_moderators_delete: "Թույլատրել մոդերատորներին ջնջել անձնակազմի նշումները"
+ staff_notes:
+  official_warning: "Ստացել է պաշտոնական զգուշացում @%{username} -ից -- %{warning_link}"
+  user_suspended: "@%{username} -ը սառեցրել է հաշիվը մինչև %{suspended_till}: Պատճառը՝ %{reason}"
+  user_silenced: "@%{username} -ը լռեցրել է այս հաշիվը մինչև %{silenced_till}: Պատճառը՝ %{reason}"
+ reports:
+  staff_notes:
+   title: "Անձնակազմի նշումներ"
+   description: "Անձնակազմի ամենավերջին նշումների ցանկ:"
+   labels:
+    user: Օգտատեր
+    note: Նշում
+    moderator: Մոդերատոր
diff --git a/config/locales/server.pt.yml b/config/locales/server.pt.yml
index 69c58f2..a427023 100644
--- a/config/locales/server.pt.yml
+++ b/config/locales/server.pt.yml
@@ -11,3 +11,9 @@ pt:
   staff_notes_moderators_delete: "Permitir que os moderadores removam as notas de equipa"
  staff_notes:
   official_warning: "Recebeu um aviso oficial de @%{username} -- %{warning_link}"
+ reports:
+  staff_notes:
+   labels:
+    user: Utilizador
+    note: Nota
+    moderator: Moderador
diff --git a/config/locales/server.pt_BR.yml b/config/locales/server.pt_BR.yml
index 36a2a3d..5c93701 100644
--- a/config/locales/server.pt_BR.yml
+++ b/config/locales/server.pt_BR.yml
@@ -7,16 +7,17 @@
 
 pt_BR:
  site_settings:
-  staff_notes_enabled: "Permitir que os usuários da equipe anexem notas aos usuários"
-  staff_notes_moderators_delete: "Permitir que moderadores excluam as anotações da equipe"
+  staff_notes_enabled: "Permitir que usuários da staff anexem notas aos usuários"
+  staff_notes_moderators_delete: "Permitir que moderadores excluam as anotações da staff"
  staff_notes:
-  official_warning: "Recebeu um aviso oficial de @%{username} -- %{warning_link}"
-  user_suspended: "@%{username}suspendeu esta conta até%{suspended_till}. Razão: %{reason}"
-  user_silenced: "@%{username} silenciou essa conta até %{silenced_till}. Razão: %{reason}"
+  official_warning: "Recebido um aviso oficial de @%{username} -- %{warning_link}"
+  user_suspended: "@%{username} suspendeu esta conta até %{suspended_till}. Motivo: %{reason}"
+  user_silenced: "@%{username} silenciou esta conta até %{silenced_till}. Motivo: %{reason}"
  reports:
   staff_notes:
-   title: "Notas de pessoal"
+   title: "Anotações da Staff"
+   description: "Listar anotações da staff mais recentes."
    labels:
-    user: usuário
-    note: Nota
-    moderator: moderador
+    user: Usuário
+    note: Anotação
+    moderator: Moderador
diff --git a/config/locales/server.tr_TR.yml b/config/locales/server.tr_TR.yml
index 00efffd..efb8787 100644
--- a/config/locales/server.tr_TR.yml
+++ b/config/locales/server.tr_TR.yml
@@ -5,4 +5,6 @@
 # To work with us on translations, join this project:
 # https://www.transifex.com/projects/p/discourse-org/
 
-tr_TR: {}
+tr_TR:
+ site_settings:
+  staff_notes_enabled: "Personel kullanıcılarının, kullanıcılara not eklemesine izin ver"
diff --git a/config/locales/server.zh_CN.yml b/config/locales/server.zh_CN.yml
index 09617bc..634e6c6 100644
--- a/config/locales/server.zh_CN.yml
+++ b/config/locales/server.zh_CN.yml
@@ -16,6 +16,7 @@ zh_CN:
  reports:
   staff_notes:
    title: "管理人员注释"
+   description: "近期的员工笔记列表。"
    labels:
     user: 用户
     note: 注释

GitHub sha: 1352ca1d